Nazovite nas 01 619 72 83
Remetinečka cesta 139, Zagreb, info@lemax.hr
Europski strukturni i investicijski fondovi

Lokacijska dozvola

Lokacijska dozvola je upravni akt izdan na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09) u skladu s dokumentima prostornog uređenja i posebnim propisima na temelju koje se provodi svaki zahvat u prostoru.

Lokacijska dozvola sadrži izvod iz dokumenata prostornog uređenje na temelju kojih se izdaje, a ovisno o vrsti zahvata u prostoru lokacijskom dozvolom se određuje:

 • oblik i veličina građevne čestice, odnosno obuhvat zahvata u prostoru
 • namjena građevine
 • veličina i površina građevine
 • smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici, odnosno unutar zahvata u prostoru
 • oblikovanje građevine
 • uređenje građevne čestice
 • način i uvjete priključenja čestice, odnosno građevine na javnoprometnu površinu i komunalnu infrastrukturu
 • način sprječavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš i druge elemente važne za zahvat u prostoru, prema posebnim propisima.

Za koje građevine se izdaje lokacijska dozvola?

Lokacijska dozvola izdaje se za sve građevine osim za zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2, zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m i jednostavne građevine prema Pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima (NN 21/09).

Lokacijska dozvola nije akt kojim se odobrava gradnja građevina. Za gradnju građevina potrebno je ishoditi rješenje o uvjetima građenja ili potvrdu glavnog projekta ili građevinsku dozvolu, ovisno o građevini i zahvatu koji se izvodi.

Tko izdaje lokacijsku dozvolu?

 • upravno tijelo velikog grada odnosno Grada Zagreba
 • upravno tijelo županije, nadležno za zahvate koji se provode u područjima izvan velikih gradova i Grada Zagreba
 • Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, za zahvate u prostoru koje određuje Vlada uredbom, te za zahvat koji je planiran na području dvije ili više županija, odnosno Grada Zagreba