Nazovite nas 01 619 72 83
Remetinečka cesta 139, Zagreb, info@lemax.hr
Europski strukturni i investicijski fondovi

Rješenje o uvjetima građenja

Rješenje o uvjetima građenja (upravni akt) je dokument koji je potreban za građenje zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m2.

Rješenje o uvjetima građenja izdaje se za građenje cijele građevine.

Tko izdaje rješenje o uvjetima građenja?

Rješenje o uvjetima građenja izdaje nadležno tijelo županije ili velikog grada, ili Grada Zagreba - ovisno na kojem području se gradi građevina.

Dokumentacija za podnošenje zahtjeva

Zahtjev za izdavanje rješenja o uvjetima građenja u pisanom obliku podnosi investitor, uz kojeg prilaže:

 • 3 (tri) primjerka idejnog projekta čija je situacija prikazana na odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi
 • * dokaz da investitor ima pravo graditi na zemljištu od kojeg će se formirati građevna čestica, odnosno na postojećoj građevini

U sljedećim slučajevima potrebna je dodatna dokumentacija:

 • idejni projekt izrađen prema stranim propisima - pisano izvješće i potvrda o nostrifikaciji idejnog projekta
 • građevina u naselju ili dijelu naselja koje je upisano u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kao kulturno-povijesna cjelina, ili je građevina upisana u taj registar kao kulturno dobro - posebne uvjete tijela državne uprave nadležnog za poslove kulturnih dobara

* Dokaz investitora da ima pravo graditi:

 • izvadak iz zemljišne knjige iz kojeg je vidljivo da je investitor vlasnik ili nositelj prava građenja na građevnoj čestici ili građevini na kojoj se namjerava graditi
 • ugovor ili odluka nadležne državne vlasti na temelju koje je investitor stekao pravo vlasništva, pravo građenja ili pravo služnosti
 • ugovor o ortakluku sklopljen s vlasnikom nekretnine, čiji je cilj zajedničko građenje ili rekonstrukcija
 • ugovorom o koncesiji kojim se stječe pravo gradnje
 • pisana suglasnost vlasnika postojeće građevine u slučaju rekonstrukcije te građevine ako posebnim zakonom nije drukčije određeno
 • pisana suglasnost fiducijarnog vlasnika dana dotadašnjem vlasniku nekretnine koji je investitor

U postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja utvrđuje se:

 • Idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom
 • Idejni projekt izrađen u skladu s zakonom i propisima
 • * građevna čestica uređena - nadležno upravno tijelo je prije izdavanja rješenja o uvjetima građenja izvršit će očevid na građevnoj čestici
 • predviđeno mjesto i način priključenja građevne čestice na prometnu, komunalnu i drugu infrastrukturu
 • da je uz zahtjev priložena sva potrebna dokumentacija

* Građevna čestica se smatra uređenom ako ima:

 • pristup s prometne površine
 • riješenu odvodnju otpadnih voda
 • predviđen propisan broj parkirališnih mjesta

Rješenje o uvjetima građenja važi 2 (dvije) godine, što znači da investitor može pristupiti građenju u roku od 2 (dvije) godine od dana pravomoćnosti rješenja.

Važenje rješenja se može produljiti još jednom na 2 (dvije) godine pod uvjetom da se nisu izmijenili uvjeti u skladu kojih je izdano rješenje.

Nadležno upravno tijelo je dužno čuvati idejni projekt i rješenje o uvjetima građenja.